HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Phương pháp đánh giá và đo lường sáng tạo trên Social Media

Hosted by
Buzzmetrics x Mango Digital
giang.lethi and
Mango Digital
October 1st | 10:00 +07 | Show in my timezone

Broadcast has ended.

The webinar has ended. It is no longer possible to join.

logo

NỘI DUNG HỘI THẢO

Các chỉ số cơ bản để đánh giá chiến dịch truyền thông trên Social Media

1. Buzz Volume (Tổng lượng thảo luận)

2. Audience Scale (Quy mô thảo luận)

3. Tách lớp Buzz Volume

4. Social Media Share of Voice (Thị phần thảo luận) 

5. Sentiment Score (Chỉ số cảm xúc người dùng)

8 loại chiến dịch Social Media

phổ biến

· Loại 1 (Launching campaign)

· Loại 2 (Branding campaign)

· Loại 3 (Promotion campaign)

· Loại 4 (Sponsorship campaign)

· Loại 5 (Brand event campaign)

· Loại 6 (Occasional campaign)

· Loại 7 (CSR campaign)

· Loại 8 (Social Media Channel Management)

October
1
Thursday
October 1st
10:00 +07